SimonSzczery

10 tekstów – auto­rem jest Si­mon­Szcze­ry . 

W al­go­ryt­mach al­gebrai­cznych wy­nikających z przep­ro­wadzo­nych doświad­czeń są za­pisa­ne ko­dy życia... Człowiek tworzy na za­sadzie zak­re­su da­nej dzie­dzi­ny nauki za­leżności i wa­runków itp.
A czy che­mia jest po­dob­na do fi­lozo­fii ? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 grudnia 2016, 21:21

"Dos­ko­nałość" zaczy­na się od cząstek najmniejszych" 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2016, 21:17

Naj­bar­dziej urodę pod­kreśla charakter 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 listopada 2016, 05:21

Po­wie­działa nie ... Jed­nak to mnie nie prze­konało
Te kil­ka słów to za ,wcześnie za mało...
Bo mam plan ^^ Czuję że może być nieźle nie od­puszczę :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2016, 00:10

Cza­sem wiad­ro zim­nej wo­dy pot­ra­fi pos­ta­wić na właści­wy tor , lecz pochwała pod­no­si mo­rale
Za dużo wo­dy rośnie niena­wiść , za dużo pochwały rośnie arogancja
Aro­gan­cje zga­sić wodą , niena­wiść pochwałą ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 lipca 2016, 23:33

Praw­dziwą siłą nie jest ta kiedy z łat­wością po­konu­jemy problemy,
ale kiedy nie mając już siły wytrzymujemy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2016, 08:47

Żeby z niedos­ko­nałej for­my słowa były doskonałe...
Ni­by mędrców słuchasz , chcą za to chwałe lecz oni tą formą ...
A co jeśli two­ja for­ma będzie jeszcze gor­sza ?
Od­kształcisz prawdę , więc z kąd jest praw­da ? 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 lipca 2016, 01:39

Kłóci się dwo­je kto ma rac­je ,
a obaj mają po połowię 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lipca 2016, 13:39

Jak mętna wo­da , tak i ser­ce i umysł człowieka pot­rze­buje czasu 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 lipca 2016, 14:49

Człowiek nie ewo­luuje , człowiek od­kształca się od na­tury . 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 lipca 2016, 12:28

SimonSzczery

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. Sarkastyczna i ironiczna osobowość.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SimonSzczery

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2016, 16:34SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Przes­tańmy ona­ni­zo­wać się włas­ny­mi [...]

11 grudnia 2016, 16:26SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Przes­tańmy ona­ni­zo­wać się włas­ny­mi [...]

11 grudnia 2016, 16:21SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Egoizm sam w so­bie [...]

11 grudnia 2016, 16:17SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Wiele wer­sji te­go sa­mego [...]

10 grudnia 2016, 22:08SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Jest nas dwóch, gdy [...]

10 grudnia 2016, 21:40SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Wiele wer­sji te­go sa­mego [...]

10 grudnia 2016, 21:31SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Gdyby ludzie mówi­li wszys­tko, [...]

29 listopada 2016, 16:11SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st W większości py­tań kry­je [...]

29 listopada 2016, 16:10SimonSzczery sko­men­to­wał tek­st Lepiej mieć dziew­czynę w [...]